Småbilklubben dk

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Referat fra Generalforsamling i Småbilklubben DK
Afholdt Torsdag d. 25.05.17 i Hobro.

Valg af dirigent:
Klaus Bjørner Hansen blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen, var rettidigt varslet.
Valg af referent:
Jette Egeskov Johannsen blev valgt.
Formandens beretning:
Der har i det forløbne år, været god tilslutning til de arrangementer, klubbens medlemmer har arrangeret. Tak til de medlemmer der har taget initiativ til disse.
Klubben har fået en rigtig flot hjemmeside, samt klubblad. Der var stor ros til begge dele, samt en stor opfordring til at indsende artikler til disse.
Formanden sendte en hilsen fra Ruth og Kalle Lindahl. De ser frem til at kunne deltage igen næste år.
Kommentar til formandens beretning: Der var et ønske om at høre mere nyt fra formanden i de kommende år!
Formandens beretning, blev godkendt!
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Gennemgang af regnskabet v. kassér Lars Lindved Christensen.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag!
Valg til bestyrelse:
Tre medlemmer af bestyrelsen ønskede ikke at genopstille: Klaus Holch, Jette Bille og Søren Fals.
Flg. Medlemmer stillede op: Margit Lund, Anne Vestergaard Hansen og Henrik Bygholm.
Alle 3 kandidater blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Dirigenten takkede de afgående medlemmer for deres indsats i bestyrelsen.

Fastsættelse af kontingent:
Der fremkom et forslag om at sætte kontingentet ned, grundet klubbens indestående beholdning.
Der var forslag om at bibeholde den nuværende kontingent sats og give mere til fremtidige træf. Forsamlingen vedtog at bestyrelsen skulle tage beslutning om dette.
Valg af revisor:
Jette Bille blev foreslået – Hun blev enstemmigt valgt af forsamlingen.
Eventuelt:
Der fremkom et forslag om at have en suppleant til bestyrelsen. Ole Clausen tilbød sig og blev enstemmigt valgt til dette af forsamlingen.
Der var en opfordring til fremtidige træfarrangører om at være opmærksomme på antallet af hytter på de campingpladser der vælges til afholdelse af træffene.
Landstræffet 2018, afholdes i Elsegårde, vær obs. på at booke hytter i god tid.
Ønske om at arrangere landstræf i 2019 el. 2020 meddeles bestyrelsen.
Der blev fremlagt et ønske om et fremtidigt ø-træf på Åland i Sverige. Evt. med et øget bidrag fra klubkassen til færgeudgifter. Annette Markusen og Jørn Ditlev undersøger nærmere!
Der var ønske om en oversigt med sted og årstal for samtlige af klubbens landstræf, gennem årene.
Der var ønske om en deadline for indkomne artikler til klubbladet, samt to blade årligt. Et blad umiddelbart inden landstræffet og et blad ved kørsels sæsonens afslutning.
Dirigenten erklærede derpå generalforsamlingen for afsluttet og takkede de fremmødte medlemmer for god ro og orden!